Gebruikersvoorwaarden

Algemeen

Het gebruik van dit afsprakenportaal is onderworpen aan gebruiksvoorwaarden. Je mag dit afsprakenportaal niet misbruiken. Om misbruik te voorkomen, monitoren wij het gedrag van gebruikers en hebben wij technische voorzieningen getroffen om misbruik zoveel mogelijk te voorkomen. Daarnaast gelden voor het gebruik van dit afsprakenportaal afspraken die wij met jou willen maken. Door een afspraak te maken via dit afsprakenportaal geef je aan deze voorwaarden te accepteren.

Op deze pagina (en in de documenten waarnaar op deze pagina wordt verwezen) vind je de afspraken die van toepassing zijn, als je via dit afsprakenportaal een afspraak maakt met een bij Testenvoorjereis aangesloten testaanbieder.


Afspraken maken

Via dit afsprakenportaal kun je een afspraak maken met een aangesloten testaanbieder in het kader van Testenvoorjereis.

Als je via dit afsprakenportaal een afspraak maakt met een testaanbieder moet deze afspraak door de testaanbieder worden bevestigd. Je ontvangt daarover een bevestiging van de testaanbieder. De overeenkomst tussen jou en de desbetreffende testaanbieder komt tot stand wanneer de bevestigingsmelding aan jou is verstuurd.

Wij doen ons best om ervoor te zorgen dat de via dit afsprakenportaal gemaakte afspraak tijdig wordt doorgegeven aan de testaanbieder. Wij nemen daarbij alle redelijke zorgvuldigheid en professionaliteit in acht die je van ons mag verwachten.

Onze diensten zijn echter onder andere afhankelijk van andere telecommunicatie en ICT-dienstverleners. Om deze reden kunnen wij niet garanderen dat alle afspraken altijd op een correcte wijze worden verwerkt. Wij zijn ook niet verantwoordelijk voor het (tijdig) doorgeven van jouw gegevens aan de testaanbieder, voor het afnemen van de testen zelf, of het (tijdig) beschikbaar zijn van jouw testresultaat.


Afspraak annuleren

Als je de afspraak wilt annuleren, kun je ook gebruik maken van dit afsprakenportaal. Daarvoor worden geen kosten in rekening gebracht. Als je wilt annuleren, vragen wij je dat tijdig te doen, zodat jouw plekje voor een ander beschikbaar komt.

Garantie en beperking aansprakelijkheid

Binnen de kaders die wettelijk zijn toegestaan, bieden wij geen enkele garantie van welke aard dan ook, expliciet of impliciet, met betrekking tot de inhoud, of de beschikbaarheid van het afsprakenportaal of het kunnen maken van afspraken, en wij garanderen ook niet of afspraken tijdig of foutloos kunnen worden gemaakt of dat defecten (tijdig) zullen worden hersteld. Wij zijn niet aansprakelijk voor jouw schade, tenzij deze schade is veroorzaakt door onze opzet of grove schuld in welk geval wij uitsluitend aansprakelijk zijn voor de directe schade. Iedere aansprakelijkheid voor indirecte schade, waaronder begrepen maar niet beperkt tot gevolgschade, winstderving en omzetderving, is uitgesloten.

Onze diensten worden kosteloos aan jou beschikbaar gesteld. Wij aanvaarden geen aansprakelijkheid voor het niet tijdig kunnen verwerken of doorgeven van jouw afspraak, of het niet tijdig beschikbaar zijn van jouw testuitslag, waardoor jij je reis niet hebt kunnen maken en/of onnodig kosten hebt gemaakt.

Intellectuele Eigendom

Alle rechten van intellectuele eigendom met betrekking tot dit afsprakenportaal en het materiaal dat daarop is gepubliceerd, zijn eigendom van de Nederlandse Staat of van derden met wie VWS afspraken heeft gemaakt. Het staat jou niet vrij materiaal van dit portaal te kopiëren, reproduceren, her publiceren, downloaden, posten, broadcasten, verzenden, ter beschikking te stellen aan het publiek, direct te linken naar sub-pagina’s of materiaal daarvan in (frames van) een website op te nemen, of anderszins te gebruiken.

Privacy

Wij verwerken jouw persoonsgegevens overeenkomstig ons privacybeleid, die je op onze website kunt vinden.

Klachten

Klachten of vragen die betrekking hebben op testaanbieders dien je in te dienen bij de betreffende testaanbieder zelf.

Indien je vragen of klachten hebt over het afsprakenportaal of de wijze waarop de afspraak wordt afgewikkeld, verzoeken wij je om contact met ons op te nemen via e-mail publiek@minienw.nl. Wij zullen jouw vraag en/of klacht zo spoedig mogelijk behandelen en wij doen ons best één en ander binnen twee weken na ontvangst af te wikkelen.

Toepasselijk recht

Op deze gebruiksvoorwaarden en de geschillen die daaruit voortvloeien is Nederlands recht van toepassing.

Wijzigingen

Wij kunnen deze gebruiksvoorwaarden van tijd tot tijd wijzigen. Als wij wijzigingen doorvoeren die van invloed zijn op jouw rechten in verband met het gebruik van dit afsprakenportaal, zullen wij je daarover informeren.